naslovna-ilustracija

Ko je Poverenik? Štampa

Kažemo da je za zaštitu prava na pristup informacijama odgovoran Poverenik − Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Kako mu i samo ime jasno ukazuje, to je neko „od poverenja", neko kome je povereno da štiti da se ovo pravo poštuje, neko ko posreduje između javnosti, pojedinaca i organa javne vlasti. Drugim rečima, ako potražiš neku informaciju koja je u posedu ili pod kontrolom nekog organa javne vlasti i ne dobiješ odgovor ili dobiješ neki od odgovora kojim nisi zadovoljan/na, onda ćeš svoju žalbu uputiti upravo Povereniku.

Iako termin zvuči kao da se odnosi samo na osobu, obratite pažnju na to da se isto zovu i institucija i osoba na njenom čelu, pa zato kažemo da je Poverenik državni organ.

Poverenik je nepristrastan, objektivan branilac prava, nezavisan od svih drugih državnih organa i ne sme tražiti, niti primati naloge i uputstva za svoj rad od drugih državnih organa ili drugih lica. Zato kažemo da je Poverenik nezavisni i samostalni državni organ zanimljivosti.

Šta sve čini posao ovog „funkcionera od poverenja":

Funkcija Poverenika za informacije od javnog značaja kod nas je osnovana Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je donela Skupština Republike Srbije 5.11.2004. godine u Beogradu.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja određuje kako se bira poverenik. Njega bira Narodna Skupština Republike Srbije većinom glasova svih narodnih poslanika na predlog odbora Narodne Skupštine Republike Srbije nadležnog za informisanje. Bira se lice sa priznatim ugledom i stručnošću u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, lice koje je završilo pravni fakultet i ima najmanje deset godina radnog iskustva. Iz ovoga se vidi da osoba koja je izabrana za poverenika ima ugled i autoritet koji je nesumnjiv za veći deo naših političara, bez obzira na njihove stranačke nesuglasice oko drugih tema.

Narodna skupština je 22.12.2004. godine imenovala Rodoljuba Šabića za prvog poverenika za informacije od javnog značaja, a 05.12. 2011. on je ponovo izabran na još jedan mandat.

Sedište Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja nalazi se u Beogradu, u ulici Svetozara Markovića 42. Kontakt telefon je +381 11 3408 900.

Važno je da zapamtiš da se u funkciji Poverenika objedinjuju dve obaveze. To je organ koji je zadužen da štiti pravo na slobodan pristup informacijama, a istovremeno i organ koji štiti pravo na privatnost podataka o licima. Razmisli, zaista to su dve strane jedne medalje: odnos prava na javnost i prava na privatnost nekad mogu biti u sukobu. Za svaku od ovih posebnih aktivnosti Poverenika možeš naći više na samom sajtu Poverenika. Ako si zainteresovan/a za detaljan popis poslova i obaveza Poverenika u vezi sa zaštitom prava na slobodan pristup informacijama, evo ovde sledi popis najvažnijih aktivnosti.

U službi zaštite prava na slobodan pristup informacijama, Poverenik radi sledeće:

  • prati poštovanje obaveza organa vlasti utvrđenih ovim zakonom i izveštava javnost i Narodnu skupštinu o tome; To znači prati da li organi objavljuju Informator o radu i da li obaveštavaju javnost o informacijama koje su značajne;
  • daje inicijativu za donošenje ili izmene propisa koji omogućavaju da se unapredi poštovanje i sprovođenje ovog prava;
  • predlaže organima vlasti preduzimanje mera u cilju unapređivanja njihovog rada u vezi sa ovim pravom;
  • podstiče i pomaže obuku zaposlenih u državnim organima da bi znali koje su njihove obaveze u vezi sa ovim pravom i kako da ih sprovedu;
  • procenjuje i donosi rešenje na osnovu žalbe svakoga ko dobije rešenje organa vlasti da uskraćuje pravo na informaciju;
  • obaveštava javnost o sadržini ovog zakona, kao i o pravima uređenim ovim zakonom;
  • pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih opštih akata;

Poverenik obavlja i druge poslove određene Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.