Šta je participacija građana u društvenom životu? Štampa

Najpre da objasnimo termin. Participacija (latinski participare) znači deliti nešto, učestvovati, sudelovati, zajednički donositi odluke i raditi. Participacija svih građana u društvenom životu znači da su svi aktivno uključeni u donošenje odluka o pitanjima koja se njih tiču i u aktivnostima demokratskog društva. Učešće dece i mladih podrazumeva pravo dece da se čuje njihov glas i da se uključe u donošenje odluka, bilo kod kuće, ili u opštem životu zajednice, u školi ili u pojedinačnim pravnim i administrativnim pitanjima koja ih se tiču.

Participacija je omogućena posedovanjem pravovremenih i potpunih informacija. Ljudi će se odlučiti da preuzmu odgovornost i uzmu učešće u društvenom i političkom životu ukoliko raspolažu dovoljnim brojem relevantnih informacija koje im omogućuju suđenje, donođenje odluke, inicijativu... dakle, sve što čini njihovu participaciju.

U demokratskom društvu je važno da ljudi mogu da pristupe širokom spektru informacija kako bi učestvovali na efikasan način u pitanjima koja ih se tiču.

Tako su povezani participacija svih članova društva i pravo na slobodan pristup informacijama. (Proveri da li znaš)