naslovna-ilustracija

Ко је Повереник? Штампа

Кажемо да је за заштиту права на приступ информацијама одговоран Повереник − Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Како му и само име јасно указује, то је неко „од поверења", неко коме је поверено да штити да се ово право поштује, неко ко посредује између јавности, појединаца и органа јавне власти. Другим речима, ако потражиш неку информацију која је у поседу или под контролом неког органа јавне власти и не добијеш одговор или добијеш неки од одговора којим ниси задовољан/на, онда ћеш своју жалбу упутити управо Поверенику.

Иако термин звучи као да се односи само на особу, обратите пажњу на то да се исто зову и институција и особа на њеном челу, па зато кажемо да је Повереник државни орган.

Повереник је непристрастан, објективан бранилац права, независан од свих других државних органа и не сме тражити, нити примати налоге и упутства за свој рад од других државних органа или других лица. Зато кажемо да је Повереник независни и самостални државни орган zanimljivosti.

Шта све чини посао овог „функционера од поверења":

Функција Повереника за информације од јавног значаја код нас је основана Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који је донела Скупштина Републике Србије 5.11.2004. године у Београду.

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја одређује како се бира повереник. Њега бира Народна Скупштина Републике Србије већином гласова свих народних посланика на предлог одбора Народне Скупштине Републике Србије надлежног за информисање. Бира се лице са признатим угледом и стручношћу у области заштите и унапређења људских права, лице које је завршило правни факултет и има најмање десет година радног искуства. Из овога се види да особа која је изабрана за повереника има углед и ауторитет који је несумњив за већи део наших политичара, без обзира на њихове страначке несугласице око других тема.

Народна скупштина је 22.12.2004. године именовала Родољуба Шабића за првог повереника за информације од јавног значаја, а 05.12. 2011. он је поново изабран на још један мандат.

Седиште Канцеларије Повереника за информације од јавног значаја налази се у Београду, у улици Светозара Марковића 42. Контакт телефон је +381 11 3408 900.

Важно је да запамтиш да се у функцији Повереника обједињују две обавезе. То је орган који је задужен да штити право на слободан приступ информацијама, а истовремено и орган који штити право на приватност података о лицима. Размисли, заиста то су две стране једне медаље: однос права на јавност и права на приватност некад могу бити у сукобу. За сваку од ових посебних активности Повереника можеш наћи више информација на самом сајту Повереника. Ако си заинтересован/а за детаљан попис послова и обавеза Повереника у вези са заштитом права на слободан приступ информацијама, ево овде следи попис најважнијих активности.

У служби заштите права на слободан приступ инфорамцијама, Повереник ради следеће:

  • прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава јавност и Народну скупштину о томе; То значи да прати да ли органи објављују Информатор о раду и да ли обавештавају јавност о информацијама које су значајне;
  • даје иницијативу за доношење или измене прописа који омогућавају да се унапреди поштовање и спровођење овог права;
  • предлаже органима власти предузимање мера у циљу унапређивања њиховог рада у вези са овим правом;
  • подстиче и помаже обуку запослених у државним органима да би знали које су њихове обавезе у вези са овим правом и како да их спроведу;
  • процењује и доноси решење на основу жалбе свакога ко добије решење органа власти да му је ускраћено право на информацију;
  • обавештава јавност о садржини овог закона, као и о правима уређеним овим законом;
  • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона и других општих аката;

Повереник обавља и друге послове одређене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.