naslovna-ilustracija

Ko sve ima ovo pravo? Štampa

SVI! Načelom jednakosti predviđeno je da ovo pravo pripada svima pod jednakim uslovima, bez obzira na državljanstvo, rasu, veroispovest, etničku pripadnost, pol, uzrast, prebivalište, zanimanje, obrazovanje i svaku drugu karakteristiku koje se dosetiš, a po kojoj se ljudi mogu razlikovati.

Učili ste o ljudskim pravima u školi. Sećate se da se to odnosi na pravnu, filozofsku i političku ideju prema kojoj svako ljudsko biće samim svojim rođenjem, bez obzira na svoj pol, poreklo, veroispovest ili državljanstvo, stiče određena neotuđiva prava. Postoji čitav niz neotuđivih osnovnih ljudskih prava koja su postala civilizacijska tekovina kada ih je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija davne 1948. godine. pitanje

Pravo na informaciju od javnog značaja jeste jedno od osnovnih ljudskih prava. Zbog toga ovo pravo ima svaki naš ili strani građanin i građanka (fizičko lice, rečeno pravničkim jezikom) ili institucija, preduzeće, organizacije (pravno lice). U slučaju da se načelo jednakosti prekrši, odgovorno lice u organu javne vlasti može biti kažnjeno za prekršaj. primer

Mogu li maloletni građani da traže informaciju?

Kad kažemo da pravo pripada svakom i pod jednakim uslovima, onda to znači da pripada i maloletnima! U Zakonu se ne preciziraju godine u kojima može da počne da se primenjuje pravo. Informacije može da traži svako, a to znači i dete. Formalno, pošto je maloletno, dete u postupku zastupa zakonski zastupnik. Dete nema takozvanu procesnu sposobnost, pa u njegovo ime zahtev, a po potrebi i žalbu, podnosi roditelj ili staratelj. primer

Imaj na umu da je ovo ljudsko pravo i da to znači da svaki građanin i građanka može slobodno da postavi pitanje koje se odnosi na informaciju od javnog značaja. Nekada može i više pojedinaca zajedno, okupljenih oko neke formalne ili neformalne grupe, da postavi pitanje umesto jedne osobe. To da li će grupa ili pojedinac postaviti pitanje nikako ne utiče na verovatnoću dobijanja odgovora. Ipak, dobro je da znaš da može nekad neko i u tvoje ime postaviti pitanje sa zahtevom za informacijama od značaja za tebe. Pogledaj i ovaj primer primer, u njemu je pitanje postavila osoba ispred projekta koji se bavi antikorupcijskim aktivnostima studenata u regionu (u zemljama bivše Jugoslavije) .....

Da li ima nekih ograničenja na ovo pravo? Da li organ javne vlasti može da uskrati informacije?

Svako tvoje ljudsko pravo je, u suštini, ograničeno samo pravima drugih ljudi, ili kada je to neophodno za zaštitu nekog važnog interesa za društvo. I niko drugi ne može da uzme to tvoje pravo. Da li je reč o situaciji u kojoj se mora uskratiti pravo, odlučuje se uvek i samo u konkretnom slučaju. Ne postoji opšta, uvek važeća situacija uskraćivanja prava. Većina informacija koje poseduju javne institucije jesu takve prirode da mogu biti dostupne javnosti bez teškoća. Ipak...

Postoje retke situacije kad su informacije nedostupne, odnosno institucija ima pravo da odbije zahtev za pristup informacijama. Naravno, možete i da pretpostavite da su to one retke situacije kada bi objavljivanje informacije moglo da ugrozi neko preče i važnije pravo ili interes, recimo pravo na privatnost, ili bezbednost države, ili nepristrasnost sudskog postupka. primer

Iz ovog primera naučili smo da svaki službenik ili službenica nekog organa javne vlasti ima nekoliko uloga: sve što taj službenik ili službenica (nastavnici i nastavnice, lekari i lekarke, političari i političarke....) rade na poslu, odluke koje donose, ponašanje i posledice tog ponašanja moraju biti dostupni kontroli javnosti. Ipak, oni imaju i svoje privatne uloge, mimo svog posla, oni su nečije majke, sinovi, tetke, ujaci, prijatelji, komšije. U tim svojim ulogama imaju pravo na privatnost, kao i svi drugi ljudi. Zato je važno da se poštuje taj deo nihovog života i njegova privatnost.

Imajte na umu i sledeće: u našem Zakonu ne postoje „apsolutni izuzeci" u kojima ovo pravo ne važi, odnosno ne postoje situacije koje su unapred okarakterisane kao zabranjene za javnost, već je svaki slučaj relativan i o njemu se posebno procenjuje da li se pravo sme ili ne sme uskratiti. Ne brinite, ove izuzetne situacije su mnogo ređe od situacija kad nema prepreka da se informacija dobije.