Šta je otvorena država? Štampa

Možda ste u školi pominjali na časovima filozofije, sociologije, istorije pojam otvorene države? Ovaj pojam i tema povezani su sa pojmom otvoreno društvo, koji je metafora, ali i ideal kome teže demokratska društva. Ovaj koncept su razvijali filozofi Anri Bergson i Karl Poper.

U otvorenim društvima očekuje se da vlade budu tolerantne, odgovorne, responsivne na zahteve i potrebe svojih građana i građanki, a da mehanizmi vladanja budu transparentni i fleksibilni. Nasuprot tome, stoje zatvorena društva i države u kojima vladaju tajne procedure i pravila, koja su kruta i nefleksibilna. Takve države služe samo ekonomskoj ili političkoj eliti, a ne građanima.

Država u otvorenom društvu nema tajni i sve informacije su dostupne javnosti, a u njima vlada poverenje zasnovano na javnosti svih informacija. Tako povezujemo ovaj koncept sa našom temom. Postojanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i mehanizama kojima on treba da se poštuje, kao što su Informator o radu i Poverenik, važni su koraci koje jedna država može da ostvaruje na putu ka otvorenom društvu i državi.